การผลิตสินค้า หมายถึง

การผลิตสินค้า หมายถึง

เทคนิคการตลาดเพื่อการขายสินค้า
การผลิต หมายถึงการนำปัจจัยการผลิตตั้งแต่ 2 ชนิดขึ้นไปมาผสมผสานกันให้เกิดสินค้าและบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์ (เพิ่มเติม…
Read More
การเสนอขายที่ดี

การเสนอขายที่ดี

เทคนิคการตลาดเพื่อการขายสินค้า
การเสนอขายที่ดี จะต้องประกอบด้วยสิ่งสำคัญ 4 ประการ คือ ทำให้ผู้มุ่งหวังเชื่อถือให้ได้ โดยใช้เทคนิค 2 ประการ คือ 1. บุคลิกภาพของนัก…
Read More